Inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie

Inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie image
ZŠ Stropkov, Výtvarná súťaž ŠOV

Cieľom inštruktáží je rozšírenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti súčinnosti pri identifikácii a odstraňovaní možných príčin zaostávania žiakov v edukačnom procese, vytvorenie platformy pre komunikáciu medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, ako aj zabezpečenie jednotných postupov pri implementácii aktivít národného projektu v prostredí zapojených škôl.

Z každej zapojenej základnej školy sa inštruktáže zúčastní riaditeľ, odborní zamestnanci, pedagogickí asistenti, výchovný poradca, vedúci MZ. O konkrétnom zložení rozhodne riaditeľ zapojenej základnej školy.

Z každej zapojenej materskej školy sa inštruktáže zúčastní riaditeľka/zástupkyňa a pedagogická asistentka.

Inštruktáže sa tiež zúčastní psychológ z CPPPaP.

Absolventi inštruktáží získajú certifikát o absolvovaní neakreditovaného vzdelávnia pod názvom „Inštruktáž pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie“


Hlavnými oblasťami inštruktáže budú:

  • Ciele, zameranie a obsah projektu.
  • Charakteristika IMV a princípov inklúzie.
  • Komunikačné zručnosti PZ a OZ.
  • Spolupráca a kooperácia medzi zúčastnenými subjektmi (PZ, OZ, deti, žiaci, rodičia).
  • Plán spolupráce pri odstraňovaní segregácie.

 

Ako podporný materiál pre inštruktáže sa využije metodická príručka vytvorená v rámci NP PRINED.

Dokument vytvorený v NP PRINED je možné stiahnuť nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Metodická príručka-Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania v základných školách
Apríl 2017
Klik na stiahnutie súboru: Harmonogram inštruktáží pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie.xls
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."