Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 2

Zoznam programov kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: 

  • 1.       Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné 
  •  
  • 2.       Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné 

 

Vzdelávací program a akreditačné listiny k programu „Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ nájdete na webovej stránke národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: http://npmrk2.sk/vzdelavanie-pre-pz

Učebné zdroje k programu „Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ nájdete na webovej stránke národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: http://npmrk2.sk/ucebne-zdroje-pre-vzdelavanie-pz

Vzdelávací program a akreditačné listiny k programu „Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít“ nájdete na webovej stránke národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: http://npmrk2.sk/vzdelavanie-pre-oz

Učebný zdroj k programu „Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít“ nájdete na webovej stránke národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: http://npmrk2.sk/ucebne-zdroje-pre-vzdelavanie-oz

Prihlasovanie do programov kontinuálneho vzdelávania vytvorených v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK II)“ bude otvorené po rozbehnutí vzdelávania v rámci NP ŠOV  v novom vzdelávacom  programe s názvom "Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov"..

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."