Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 1

V rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“ boli pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania (KV) vytvorené učebné zdroje určené predovšetkým účastníkom KV ako podporný študijný materiál. Autori a autorky týchto učebných zdrojov prihliadali pri ich tvorbe najmä na cieľovú skupinu KV, teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa vo svojej pedagogickej či odbornej praxi venujú žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK I).            

Zoznam programov kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“: 

 •  
 • 1.       Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii ( doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2017), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 2.       Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít ( doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2017), druh kontinuálneho vzdelávania : inovačné
 •  
 • 3.       Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2017), druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné
 •  
 • 4.       Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2017), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 5.       Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2018), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 6.       Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2018), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 7.       Učiteľ – tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2018), druh kontinuálneho vzdelávania: špecializačné
 •  
 • 8.       Informačno -komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2018), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 9.       Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít  (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
 •  
 • 10.    Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné 
 •  
 • 11.    Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy
 • (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné 
 •  
 • 12.    Profesijný rast a sebarozvoj
 • (doba platnosti akreditácie: do 31. decembra  2019), druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné 

Vzdelávacie programy a učebné zdroje k týmto programom nájdete na webovej stránke národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“:  http://eduk.mpc-edu.sk/?q=zdrojeKV

 

Akreditačné listiny k týmto programom nájdete na webovej stránke národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“:  http://eduk.mpc-edu.sk/?q=vzdelavanie

Prihlasovanie do programov kontinuálneho vzdelávania vytvorených v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ bude otvorené po rozbehnutí vzdelávania v rámci NP ŠOV  v novom vzdelávacom  programe s názvom "Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov".

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."