Inštruktáže k neformálnemu vzdelávaniu

Inštruktáže k neformálnemu vzdelávaniu image
ZŠ Nové Mesto nad Váhom, výtvarná súťaž ŠOV


Realizácii neformálneho vzdelávania predchádza dvojdňová intenzívna inštruktáž za prítomnosti pedagogických zamestnancov pre neformálne vzdelávanie a pedagogických asistentov.  Cieľom inštruktáží je teoreticky i prakticky si osvojiť potrebné vedomosti a zručnosti k realizácii neformálneho vzdelávania, ako aj osvojiť si obsah stimulačného programu zameraného  na neformálne vzdelávanie detí a ich rodičov.


Absolventi inštruktáží získajú certifikát o absolvovaní neakreditovaného vzdelávanie pod názvom „Inštruktáž k realizácii neformálneho vzdelávania“.


Program inštruktáže PZ a OZ k realizácii neformálneho vzdelávania :

Prezentácia cieľov NP Škola otvorená všetkým vo vzťahu k aktivite 1: Implementácia modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí MŠ

Prezentácia cieľov NP Škola otvorená všetkým vo vzťahu k aktivite 1: Podpora neformálneho vzdelávania

Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie (charakteristika, zameranie, ciele, obsah, činnosti, aktivity)

Manuál pre prácu so stimulačným programom pre neformálne vzdelávanie (metodika práce)
Dokumenty na stiahnutie

Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Stimulačný program pre neformalne vzdelavanie
Apríl 2017
Klik na stiahnutie súboru: Harmonogram inštruktáží NV.xls
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."