Vyhlásenie súťaže v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) – „Práca mojich snov“

Vyhlásenie súťaže v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV) – „Práca mojich snov“ image
Foto: ZŠ aG s VJM Moldava nad Bodvou

Vyhlásenie súťaže v rámci národného projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV):

„Práca mojich snov“


Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,


národný projekt „Škola otvorená všetkým“ vyhlasuje prvú súťaž v roku 2019 pod názvom „Práca mojich snov“.

Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a predovšetkým u starších žiakov posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania ako aj uvedomenia si potreby adekvátneho vzdelania.

Deti materských škôl, žiaci prvého stupňa ako aj piataci a šiestaci sa môžu do súťaže zapojiť nakreslením/namaľovaním „čím chcem byť až vyrastiem“ alebo môžu nakresliť/namaľovať, čo robia ich rodičia.

Starší žiaci (siedmaci až deviataci) spracujú tému „Práca mojich snov“ písomne. Žáner práce je ľubovoľný, v súlade s osnovami jednotlivých ročníkov (opis, rozprávanie, charakteristika, úvaha a pod.).  Spôsob poňatia témy je otvorený, od vymysleného príbehu  - napr. opis svojho pracovného dňa v budúcnosti, charakteristika vlastnej osoby v zmysle svojich silných a slabých stránok, ktoré ma predurčujú na nejaký typ práce, až po úvahu.  Pri úvahe je pritom možné (ale vôbec to nie je podmienka) do práce zakomponovať aj odpovede na nasledujúce otázky (ich cieľom je nasmerovať žiakov k uvedomeniu, čo vlastne chcem robiť, aby ma práca napĺňala).


Aké mám výnimočné schopnosti?

 1. Čo ma zaujíma?

 2. Ako sa môžem zlepšiť v tom, v čom cítim svoju silnú stránku? (štúdium, záujmové krúžky, tréning, stretnutia s ľuďmi podobného zamerania a pod.)

 3. Aké hodnoty môžem predať ostatným ľuďom, resp. ako môžem svojou prácou urobiť svet lepším?

  Preto sme tentokrát rozdelili kategórie žiakov trochu netradične:

  1. Materské školy

  2. Žiaci prvého stupňa a žiaci piateho až šiesteho ročníka ZŠ

  3. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka ZŠ

  Práce nám zasielajte najneskôr do 11. marca 2019. Práce musia byť označené nasledovne:

  1. meno autora,

  2. vek autora,

  3. trieda,

  4. meno vyučujúceho,

  5. názov školy.

   

  Práce zasielajte na adresu: Metodicko-pedagogické centrum, NP ŠOV, Mgr. Terézia Smaržiková, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu: terezia.smarzikova@mpc-edu.sk

  Na víťazov čakajú aj vecné ceny a my sa už teraz tešíme sa na všetky zaslané práce.


Dokumenty na stiahnutie

Február 2019
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže_Práca mojich snov
Október 2018
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže_Trávim_tvorím voľný čas
Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže_Navrhni obal obľúbenej knihe
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie fotografickej súťaže
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže pre ZŠ_október_december 17
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže pre MŠ_október_december 17
Klik na stiahnutie súboru: Vyhlásenie súťaže_Škola otvorená všetkým
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."