Charakteristika loga NP ŠOV

Charakteristika loga NP ŠOV image
Logo ŠOV

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“

 

Charakteristika loga

 

Logo národného projektu „Škola otvorená všetkým“ tvorí iniciálová skratka začiatočných písmen názvu projektu a grafické prvky: dom s otvorenými dvermi a cesta.

 

Dom, ktorý je popri iniciálovej skratke ďalším ústredným prvkom loga, znázorňuje budovu školy. Jeho podobnosť s klasickým rodinným domom má evokovať, že škola má byť akýmsi druhým domovom pre všetky deti, čo predstavuje aj symbolika otvorených dverí. Pocit dôvery a domova je nevyhnutý na to, aby boli žiaci motivovaní tráviť v škole svoj čas aj v popoludňajších hodinách, čo je predpokladom úspešného naplnenia jednej z hlavných aktivít projektu - celodenného výchovného systému. Otvorené dvere tiež predstavujú otvorenosť rozmanitým kontaktom, dôveru voči iným, ako aj ochotu spolupracovať. Otvorené dvere rovnako poukazujú na potrebu rovnoprávneho prijatia a vzdelávania všetkých detí bez rozdielov, čo je základom inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní.

 

Prepojenie domova a školy, ako aj celkové spojenie všetkých detí ako jedinečných osobností prichádzajúcich z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia, má tiež evokovať dvojfarebná cesta vedúca popred školu. 

 

Na myšlienku prijatia rôznorodosti nadväzuje aj koleso v iniciálovej skratke názvu projektu. Aj keď je projekt prvotne zameraný na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), nie je prekvapivým faktom, že väčšina týchto detí pochádza práve z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). A práve myšlienka zvýšenia vzdelanostnej úrovene detí a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) premosťuje národný projekt ŠOV s jeho predchodcami: „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“, „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“ a „PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)“. V kontexte minulých projektov tak koleso môžeme chápať aj ako odkaz na rómsku vlajku, avšak v rámci projektu ŠOV koleso symbolizuje aj rast a pokrok a ako slnko s jeho lúčmi osvetľuje životnú cestu všetkých detí, na začiatku ktorej by malo byť práve kvalitné vzdelanie ako základ pre úspešné uplatnenie sa v budúcnosti.

 

Práve toto pozitívne nastavenie vyjadruje aj farebnosť loga. Oranžová farba nielen odkazuje na Operačný program Ľudské zdroje, ale tiež je to farba veselá, vyjadrujúca odvahu a detskú neviazanosť. Zelená farba je tiež vo všeobecnosti vnímaná ako farba pozitívna. Vyjadruje pokrok a solidaritu, dodáva nádej, pocit istoty a bezpečia. Farby aktívne vplývajú na našu náladu a pocity. Voľba tónov oranžovej a zelenej je svieža, optimistická a vhodne dopĺňa myšlienky projektu, ktorý je zameraný predovšetkým na progres a zlepšenie školských výsledkov detí a žiakov.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."