Aktivita 1: Implementácia modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí MŠ a podpora neformálneho vzdelávania (06/16 – 08/19)

Ciele aktivity:

 • podporou inkluzívneho vzdelávania a výrazným zlepšením spolupráce s rodinami (majority a minority) pripraviť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), resp. marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na úspešný vstup do základnej školy,
 • prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov (PZ), vrátane pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v materskej škole zlepšiť inkluzívny prístup ku vzdelávaniu na predprimárnom stupni školskej sústavy,
 • realizáciou neformálneho vzdelávania ako nástroja predchádzania neoprávneného zaraďovania detí do systému špeciálneho školstva zlepšiť pripravenosť na vstup do ZŠ detí zo SZP (MRK), ktoré sa nachádzajú mimo školského systému,
 • zapojiť do neformálneho vzdelávania rodičov (tútorov), ich deti, PZ (vrátane PA a OZ).

Výstupy aktivity: zoznam 50 materských škôl zapojených do projektu, školské vzdelávacie programy s podrobným rozpracovaním inkluzívneho vzdelávania v podmienkach danej MŠ, model spolupráce s rodičmi, realizované pravidelné stretnutia, zaradenie detí zo SZP (MRK) do hlavného vzdelávacieho prúdu, novovytvorené miesta pre pracovných asistentov (min. 50 max. 100), vytvorený stimulačný program pre neformálne vzdelávanie vrátane manuálu, realizovaná inštruktáž pre personál neformálneho vzdelávania, vytvorenie max. 165 skupín pre neformálne vzdelávanie, zapojenie min. 825 a max. 2475 detí a tútorov, realizované neformálne vzdelávanie, realizované depistáže(vstupná a výstupná).

Aktivita 2: Implementácia pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v ZŠ (06/16 – 08/19)

Ciele aktivity:

 • vytvoriť spoločné tímy v prepojení na MŠ a ZŠ na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z PZ vrátane PA, OZ (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a psychológ CPPPaP),
 • skvalitnením výchovy a vzdelávania v školskom a mimoškolskom prostredí aj s využitím celodenného výchovného systému eliminovať školskú neúspešnosť žiakov zo SZP (MRK),
 • prostredníctvom vzdelávania PZ v ZŠ (vrátane PA) a OZ zlepšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup k tomuto vzdelávaniu.

Výstupy aktivity: zoznam 130 ZŠ zapojených do projektu, min. 120 a max. 480 osôb novovytvorených miest pre činnosť odborných zamestnancov (OZ) v prostredí MŠ a ZŠ, novovytvorené miesta pre činnosť min. 130 a max. 600 pedagogických asistentov, realizácia celodenného výchovného systému (CVS) prostredníctvom záujmových útvarov, príklady dobrej praxe zverejnené na webstránke projektu (vo forme plánov záujmovej činnosti, príkladov záujmových aktivít a výstupov depistáží), realizované depistáže a stimulačné programy odborných zamestnancov základných škôl a pedagogických zamestnancov materských škôl s odbornou supervíziou CPPPaP, spracované stimulačné programy pre rôzne typy intervencií, systém monitorovania individuálneho posunu žiaka, min. 120 žiakov so ŠVVP z MRK, ktorí boli na základe úspešného implementovania inkluzívneho modelu vzdelávania zaradení do výučby v bežnej triede

Aktivita 3: Zvyšovanie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov (07/16 – 09/19)

Cieľ aktivity:

 • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Výstupy aktivity: 1 akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania, 1 vytvorený učebný zdroj, min. 2500 frekventantov vzdelávania, ktorí získajú osvedčenie v novovytvorenom programe kontinuálneho vzdelávania a programoch kontinuálneho vzdelávania vytvorených v predchádzajúcom období, realizované inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie (neakreditované vzdelávanie s vystavením certifikátu o absolvovaní)

Aktivita 4: Didaktická a materiálna podpora projektových aktivít, webové stránky, evalvácia a konferencie (09/16 – 09/19)

Ciele aktivity:

 • materiálne podporiť vo forme didaktických a kompenzačných pomôcok (didaktických balíčkov) aktivity projektu v MŠ a ZŠ a prácu v neformálnom vzdelávaní,
 • evalvácia aktivít národného projektu v oblasti miery napĺňania indexov inkluzivity, pripravenosti školy k inkluzívnemu vzdelávaniu, plneniu projektových aktivít a dosahovania merateľných ukazovateľov,
 • informovať o priebehu a výstupoch národného projektu, prezentácia a informovanie zapojených expertov a škôl,
 • zabezpečenie komunikácie, informovanosti a publicity národného projektu.

Výstupy aktivity: dodaná materiálna a didaktická podpora v 130 ZŠ a 50 MŠ, priebežná a záverečná evalvačná správa, ktorej súčasťou budú aj odporúčania pre systémové zmeny v oblasti inkluzívneho vzdelávania vrátane relevantných návrhov úprav školskej legislatívy, realizované odborné konferencie a zborník, funkčný webový portál

Aktivita 5: Riadenie projektu a koordinácia aktivít (02/16 – 11/19 vrátane postimlementačnej fázy)

Ciele aktivity:

 • zabezpečiť riadenie a koordináciu všetkých aktivít NP

Výstupy aktivity: zabezpečenie výstupov v požadovanej kvalite na všetkých úrovniach NP

Naspäť

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."