Nástroje realizácie aktivít projektu v ZŠ

Celodenný výchovný systém a záujmové útvary

Jedným z nástrojov inklúzie v prostredí základných škôl je celodenný výchovný systém (CVS), v ktorom sa realizuje systematické, komplexné pôsobenie na žiaka, a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a širšieho sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sa využívajú zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré majú za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu. Intenzívna výchovná práca so žiakmi po ukončení vyučovania pokračuje v rámci záujmových útvaroch a v ŠKD.

Zameranie činnosti záujmových útvarov môže byť napr. v oblasti rozvoja zručností a kreativity, športu, či činností podporujúce záujem o vyučovacie predmety alebo rozvoj samoobslužných činností.

Súčasťou popoludňajších činností je aj príprava na vyučovanie, preto záujmové útvary tiež vytárajú priestor na individuálny prístup pri napĺňaní vzdelávacích potrieb žiakov.

Činnosť záujmových útvarov sa riadi ročným plánom, ktorý vypracuje vedúci záujmového útvaru v súlade s časovou dotáciou pre daný záujmový útvar. Ku každému útvaru sa vedie príslušná pedagogická dokumentácia, ktorej súčasťou je aj evidencia dochádzky žiakov.

Pedagogickí zamestnanci

Na implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí základných škôl sa podieľajú spolu s odbornými zamestnancami aj pedagogickí zamestnanci (učitelia primárneho stupňa a nižšieho sekundárneho stupňa, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, vedenie školy, odborní zamestnanci).

Spoločným pôsobením v inkluzívnych tímoch na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania pracujú na odstraňovaní bariér v prístupe všetkých žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde a predchádzajú tak neopodstatnenému preraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva.

Súčasťou každodennej činnosti pedagogických zamestnancov, predovšetkým pedagogických asistentov, je aj oblasť spolupráce s rodinou žiaka zo SZP (sociálne znevýhodnené prostredie). Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa tiež na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy alebo výchovného programu pre žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Všetky pracovné miesta pedagogických zamestnancov, ktorí sú súčasťou tímov na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, sú hradené z prostriedkov projektu.

Odborní zamestnanci

Na implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí základných škôl sa podieľajú okrem pedagogických zamestnancov aj odborní zamestnanci (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a psychológ CPPPaP).

Primárnym cieľom vytvorenia inkluzívnych tímov na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania je odstrániť bariéry v prístupe všetkých žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde a predísť tak neopodstatnenému preraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva.

Účasťou odborných zamestnancov v inkluzívnych tímoch sa predpokladá skvalitnenie zápisov do ZŠ. Ich intervencia na primárnom stupni školskej sústavy zas predpokladá zamedzenie neopodstatnenému preraďovaniu žiakov v rámci rediagnostických vyšetrení v nultých a prvých ročníkoch. Činnosť odborných zamestnancov bude zameraná aj na napĺňanie individuálnych edukačných potrieb žiakov s ťažkosťami v učení, správaní a prevenciu sociálno-patologických javov na primárnom a nižšom sekundárnom stupni školskej sústavy s akcentom na žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít, resp. žiakov so zdravotným postihnutím.

Súčasťou každodennej činnosti predovšetkým sociálnych pedagógov, je aj oblasť spolupráce s rodinou žiaka zo SZP (sociálne znevýhodnené prostredie).

Odborní zamestnanci budú pôsobiť aj v prostredí spádových materských škôl, a to prostredníctvom depistážnych a screeningových vyšetrení detí nielen v materskej škole, ale aj detí zapojených do neformálneho vzdelávania, supervízie práce učiteliek v MŠ v rámci práce s problémovými deťmi a realizácii stimulačných programov a pod.

Pracovné miesta odborných zamestnancov sú financované zo zdrojov projektu.

Nástroje realizácie aktivít projektu v MŠ

Neformálne vzdelávanie

Do neformálneho vzdelávania budú zapojené deti z MRK s cieľom nadobudnúť kompetencie potrebné pre úspešný vstup na primárne vzdelávanie. Neformálne vzdelávanie reaguje na nedostatočnú pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie pri realizovaní činností rozvíjajúcich osobnosť detí, vhodný výchovný prístup rodičov, motivuje komunity k adekvátnej výchove a vzdelávaniu od útleho veku.

Pedagogickí asistenti

V prostredí materských škôl, rovnako ako v základných školách, bude pôsobiť aj pedagogický asistent. V zmysle zákona sa pedagogický asistent podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Jeho náplň práce určuje riaditeľ školy, pričom MPC odporúča materským školám vychádzať z aktuálne platnej legislatívy, z regionálnych potrieb, z potrieb ŠkVP a predovšetkým z potrieb detí a rodičov z MRK, teda z potrieb cieľovej skupiny, s ktorou bude pedagogický asistent prioritne pracovať. V rámci projektu ŠOV sa bude pedagogický asistent podieľať aj na práci s deťmi a ich rodičmi zapojenými do neformálneho vzdelávania.

Mzda pedagogického asistenta je plne refundovaná z prostriedkov projektu.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."