Často kladené otázky.

Často kladené otázky k činnosti odborných zamestnancov v základnej škole a pedagogických asistentov ZŠ a MŠ:

Aké činnosti je možné vykazovať v práci OZ a PA?

Činnosť OZ a PA v ZŠ a MŠ sa riadi pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca.

Pedagogický asistent vykonáva asistenčnú činnosť podľa pokynov vyučujúcich, resp. triedneho učiteľa. Harmonogram jeho práce sa riadi rozvrhom hodín. V popoludňajších hodinách, resp. mimo vyučovacieho procesu, je súčinný pri práci vo voľnočasových aktivitách, resp. počas realizácie prípravy na vyučovanie a záujmovom útvare. K činnosti pedagogického asistenta patrí aj výkon dozoru, sprevádzanie žiakov v škole aj mimo nej. Pedagogický asistent v MŠ vykonáva svoju činnosť na základe týždňovej výchovnej činnosti, resp. je súčinný s triednym učiteľom pri všetkých vzdelávacích a výchovných činnostiach v materskej škole.

Odborný zamestnanec vykonáva svoju odbornú činnosť v súlade s jeho pracovnou pozíciou. Počas vyučovacieho procesu na základe rozhodnutia riaditeľa školy a konkrétneho vyučujúceho môže byť prítomný na vyučovacej hodine a vykonávať pozorovanie žiakov podľa potrieb odbornej intervencie. Činnosť OZ sa rámcovo riadi plánom práce OZ a vo výnimočných prípadoch sa riadi operatívnymi činnosťami podľa potrieb školy. V popoludňajších hodinách, resp. mimo vyučovacieho procesu, si vytvára priestor pre skupinovú, resp. individuálnu odbornú intervenciu s konkrétnymi žiakmi.

OZ a PA úzko, resp. na dennej báze, spolupracuje so všetkými vyučujúcimi školy a poskytuje odborný servis v rámci svojej odbornej pozície. OZ podľa potrieb školy predkladá svoje výstupy, závery a hodnotenia svojej mesačnej činnosti vedeniu školy, resp. informuje ostatných zamestnancov školy a rodičov o zistených skutočnostiach a ich realizácii.

Aké činnosti nie je možné vykazovať?

V pracovnom výkaze OZ a PA, v zázname o práci PA a OZ, nie je možné vykazovať činnosti, ktoré nesúvisia s prácou so žiakmi, resp. s činnosťou inkluzívneho tímu na škole. Nevykazujeme činnosti a predmetom refundácie nie je: štúdium literatúry, samovzdelávacie aktivity, pracovné porady a činnosti mimo pracovnej náplne.

Aké doklady vyžaduje OZ od zákonných zástupcov žiakov k svojej odbornej činnosti?

Akákoľvek intervencia OZ so žiakom musí byť odsúhlasená zákonným zástupcom žiaka formu informovaného súhlasu. Za informovaný súhlas zodpovedá škola. Informovaný súhlas k realizácii odborných intervencii je potrebný aj pre deti v MŠ a deti z neformálneho vzdelávania.

Ako spolupracuje OZ s projektovou dvojičkou MŠ?

Základná škola a materská škola, ktoré sú v projekte dvojičkou, úzko spolupracujú. Odborní zamestnanci (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ) na základe harmonogramu aktivít vykonávajú depistáž v materskej škole pre deti v predškolskom veku a pre deti v neformálnom vzdelávaní. Na základe výsledku depistáže, resp. identifikovaní oslabených oblastí dieťaťa, vypracujú stimulačný program pre deti, ktorý realizujú pedagogickí zamestnanci materskej školy. Odborní zamestnanci oslovujú materskú školou, navštevujú ju v prípade potreby a poskytujú odborné poradenstvo pre prácu s deťmi pri realizácii stimulačného programu v materskej škole ako aj v neformálnom vzdelávaní.

Odborní zamestnanci kontaktujú lokálne pridelené CPPPaP a úzko spolupracujú pri odborných činnostiach. Vzájomné spolupráca sa viaže na činnosti v MŠ na mesačnej báze.

Aké doklady predkladá OZ a PA každý mesiac k refundácii mzdy?

Pedagogický asistent a odborný zamestnanec každý mesiac predkladá:

1/ Dochádzku za daný mesiac (potrebné je priložiť opečiatkované fotokópie dovolenkových lístkov, potvrdenie o účasti na lekárskom vyšetrení, PN – začiatok a ukončenie, prípadne prechodový lístok, OČR – začiatok a ukončenie, pozvánku a prezenčnú listinu, resp. potvrdenie o účasti OZ a PA na vzdelávaní, fotokópiu cestovného príkazu), dochádzku podpísať PA/OZ, dole prosíme pečiatku a podpis riaditeľa školy;

2/ Aktuálny pracovný výkaz (PV) za konkrétny mesiac a pre svoju pracovnú pozíciu (4.6.1 PA v MŠ; 5.6.1 PA v ZŠ; 5.6.2 Šk. psychológ; 5.6.3 Šk. špeciálny pedagóg alebo Sociálny pedagóg – tu je potrebné vybrať správnu pracovnú pozíciu a nenechávať obidve);

3/ Záznam o práci PA alebo OZ

V prípade vykazovania súčinností PA/OZ (prípadne aj s riaditeľom školy), dbať na to, aby boli všetky súčinnosti za NP ŠOV uvedené v zázname a PV všetkých dotknutých osôb (PA, OZ, riaditeľ školy),

4/ V prípade ďalšieho pracovného pomeru, resp. iného úväzku z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prikladá aj kumulatívny pracovný výkaz.

5/ V prípade realizácie návštev v rodinách je potrebné priložiť správu a prezenčnú listinu a vpísať „návšteva v rodine“ - k príslušnému dňu do PV a Záznamu.

Všetky aktuálne dokumenty je potrebné stiahnuť z webovej stránky projektu.

Ekonomický úsek školy k dokladom predloží navyše výplatnú pásku 1x, ktorá je opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou, sumárny prehľad za správnu rozpočtovú položku (vzor sumárneho prehľadu viď príloha č. 1) , kópiu bankového výpisu opečiatkovanú a podpísanú na každej strane. V prípade zasielania Internetbankingu prosíme nezabudnúť zaslať následne neskôr aj bankový výpis (postačí so zaslaním refundácie za ďalší mesiac). Prosíme na týchto dokumentoch o vyznačenie miezd, odvodov do ZP, SP a DÚ.

Ak nastane zmena účtu PA/OZ je potrebné zaslať nové prehlásenie o účte vo forme IBAN v jednom originálnom vyhotovení.

V prípade zmeny funkčného platu z dôvodu stanovenia nových stupníc platových taríf od 01.09.2017 prosíme zaslať 1x originál platového dekrétu.

V prípade zmeny funkčného platu z dôvodu ukončenia adaptačného vzdelávania (ďalej len „AV“) prosíme zaslať 1x originál platového dekrétu a zároveň rozhodnutie o ukončení AV. Prosíme v tomto prípade pozor na lehoty upravené v príslušných právnych predpisoch, t.j. rozhodnutie sa vydáva po uplynutí 15 dní od ukončenia AV, resp. spísania protokolu o ukončení AV. Následne od vydania rozhodnutia plynie 15 dňová lehota na podanie odvolania a až nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty je možné zaradiť PA/OZ do vyššej platovej tarify. V prípade úspešného ukončenia AV je ale možné a odporúča sa, aby na rozhodnutie vydané riaditeľom školy PA/OZ priamo vlastnou rukou napísal, že sa vzdáva odvolania voči rozhodnutiu o ukončení AV. Nasledujúcim dňom je toto rozhodnutie právoplatné a PA/OZ je možné zaradiť do vyššej platovej tarify.

Ako vykazujeme v jednotlivých dokladoch sviatok, dovolenku, návštevu lekára, PN, OČR a pod.?

Viď príloha č. 2 (vzor dochádzky) a príloha č. 3 (vzor PV).

Ako realizujeme adaptačné vzdelávanie odborných zamestnancov?

Základné právne predpisy upravujúce adaptačné vzdelávanie: Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 27, 28, 33, 36, 61a ods. Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. 10. 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania. Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - § 5 - zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 13a, 13b ods. 2, 14c.

Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nastupuje prvýkrát do pracovného pomeru v školstve, alebo u predchádzajúceho zamestnávateľa ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne.

Ak má zamestnanec dvoch alebo viacerých zamestnávateľov, rozhodne sa sám, u ktorého absolvuje adaptačné vzdelávanie a druhému zamestnávateľovi predloží potvrdenie o vykonávaní adaptačného vzdelávania.

Ale pozor, ak pedagogický zamestnanec začne vykonávať odbornú činnosť (napr. školský špeciálny pedagóg), musí opätovne absolvovať adaptačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec, pretože dochádza ku zmene činnosti - úspešne absolvovať a ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v osobitných prípadoch (materská dovolenka, rodičovská dovolenka, dočasná pracovná neschopnosť trvajúca dlhšie ako 90 kalendárnych dní) riaditeľ lehotu na ukončenie adaptačného vzdelávania predĺži.

Uskutočňuje sa na základe vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Smernicou MŠ SR č. 19/2009-R z 20. 10. 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania, trvá spravidla 1 rok, najmenej však tri mesiace (pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo športovej triedy, zahraničný lektor – spravidla tri mesiace).

Spôsob alebo formu ukončenia určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (záverečný pohovor, otvorená hodina). Uskutočňuje sa vždy pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy, ktorý je zároveň predsedom komisie, jedným z členov je aj uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec - uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec vypracuje záverečnú správu.

Aj asistent učiteľa musí absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Môže odborný zamestnanec a pedagogický asistent viesť vyučovaciu hodinu a realizovať zápis do triednej knihy?

Nie, ani odborný zamestnanec ani pedagogický asistent nevykonávajú priamu vzdelávaciu činnosť.

Kde nájdem potrebné manuály pre realizáciu depistáže a stimulačného programu?

Všetky manuály sú zverejnené na webovej stránke projektu, resp. na požiadanie Vám ich mailom zašle odborný garant danej aktivity.

Môže sa odborný zamestnanec a pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?

Áno. Národný projekt ŠOV má od augusta 2017 schválené rozhodnutie o akreditácii kontinuálneho programu: Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie implementovať model inkluzívneho vzdelávania do prostredia školy s využitím vhodných stratégií výchovy a vzdelávania detí/žiakov z MRK. Dokáže tímovo spolupracovať v prostredí inkluzívnej školy s dôrazom na podporu a pomoc dieťaťu/žiakovi z MRK a jeho rodine. Vie objektívne zhodnotiť kvalitu školy v kontexte inkluzívneho vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie sa bude realizovať v rozsahu 50 vzdelávacích hodín (40 prezenčne a 10 dištančne) a bude určený školským kolektívom na podporu spolupráce inkluzívnych tímov pracujúcich s deťmi/žiakmi so ŠVVP a implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v ZŠ/MŠ. Počet získaných kreditov 13.

Záujem o kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ na škole je potrebné zahrnúť do plánu kontinuálneho vzdelávania na škole.

Kedy sa začne realizovať kontinuálne vzdelávanie?

V priebehu októbra 2017 sa spustí elektronické prihlasovanie na stránke projektu v sekcii kontinuálne vzdelávanie.

Kde sa bude realizovať kontinuálne vzdelávanie?

Na školách, ktoré sú zapojené do národného projektu. Predpokladáme vytvorenie 15-25 členných skupín.

S akým zamestnancom projektovej kancelárie komunikujeme ohľadom refundácie mzdy PA a OZ?

Každá škola má prideleného svojho finančného manažéra, ktorý spracováva podklady pre refundáciu mzdy danej školy. Kontakt podľa rozdelenia agendy nájdete na webovej stránke projektu.

Akú metodickú podporu môžu očakávať OZ zo strany projektu?

Každá kategória odborného zamestnanca na škole má v projekte svojho metodika, na ktorého sa je možné obrátiť v prípade potreby. Kontakty na metodikov pre školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga nájdete na webovej stránke projektu. V prípade otázok kontaktujte hlavného garanta aktivity alebo odborného garanta aktivity 2 v prostredí ZŠ.

Často kladené otázky k činnosti záujmových útvarov v základnej škole:

Aký je minimálny počet žiakov, ktorí musia byť prítomní na záujmovom útvare?

Minimálny počet prítomných žiakov je 5. Z uvedeného dôvodu odporúčame zaradiť do jednej skupiny záujmového útvaru minimálne 10 žiakov, resp. podľa druhu záujmového útvaru, aby ste predchádzali rušeniu záujmového útvaru v prípade nedostatočného počtu prítomných žiakov.

Je možné rozdeliť prípravu na vyučovanie a jej záujmový útvar na iné dni?

Nie, príprava na vyučovanie predchádza záujmovému útvaru v daný deň.

Je možné daný záujmový útvar realizovať aj viackrát do týždňa?

Áno, záujmový útvar je možné podľa záujmu žiakov, tematického obsahu a pod. zrealizovať aj viackrát do týždňa.

V akom čase je možné útvary realizovať?

Príprava na vyučovanie a záujmový útvar sa realizujú rovnako po 60 minút. Záujmové útvary sa začínajú realizovať po ukončení vyučovania, po hygienickej prestávke žiakov, najneskôr však do 17:00 hod.

Je možné záujmové útvary realizovať počas soboty a nedele?

Nie. Záujmové útvary môžeme realizovať len počas pracovných dní. Záujmové útvary sa nerealizujú počas sviatkov, prázdnin a podobne.

Akým spôsobom realizovať prípravu na vyučovanie?

Jedným z nástrojov inklúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS), v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a širšieho sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sa využívajú zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré majú za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu.

Môžu navštevovať záujmový útvar aj žiaci v ŠKD?

Áno.

Ako plánujem jednotlivé aktivity záujmového útvaru?

Činnosť záujmových útvarov sa riadi ročným plánom záujmového útvaru, ktorý vypracuje každý vedúci záujmového útvaru v súlade s časovou dotáciou pre daný záujmový útvar.

Kto môže viesť prípravu na vyučovanie v rámci ZÚ?

Prípravu na vyučovanie môže realizovať iba pedagogický zamestnanec (nie však pedagogický asistent), záujmovú činnosť môže viesť aj nepedagogický zamestnanec.

Môže mať uzatvorenú dohodu OZ alebo PA na vedenie ZÚ?

Pedagogický asistent ani odborný zamestnanec nemôže mať uzatvorenú dohodu na túto činnosť, t.j. dohodu o pracovnej činnosti na vedenie prípravy a záujmového útvaru. Pedagogický asistent má túto činnosť definovanú v rámci pracovnej náplne, takže nie je možné duplicitné financovanie. Odborný zamestnanec počas týchto voľnočasových aktivít má priestor na realizáciu odborných intervencií.

Je určené % počtu žiakov ŠVVP alebo SZP na danom útvare?

Nie je určené percento žiakov zo SZP. Predovšetkým nevytvárať cielene segregované skupiny žiakov v ZÚ.

Akú metodickú podporu možno očakávať v rámci CVS zo strany projektu?

V prípade potreby kontaktujte odborného garanta aktivity 2 v prostredí ZŠ. Kontakty nájdete na webovej stránke projektu.

Aké doklady predkladá vedúci záujmového útvaru každý mesiac k vyplateniu mzdy?

Vedúci záujmového útvaru predkladá dochádzku za daný mesiac, aktuálny pracovný výkaz (PV), záznam o práci v ZU (generovaný v elektronickom systéme), kumulatívny výkaz.

S akým zamestnancom projektovej kancelárie komunikujeme ohľadom administrácie CVS?

Každá škola má prideleného svojho administratívneho zamestnanca, ktorý spracováva podklady pre mzdy dohodárov CVS danej školy. Kontakt podľa rozdelenia agendy nájdete na webovej stránke projektu.

Často kladené otázky k elektronickému systému záujmových útvarov v základnej škole:

Neviem, na akej web stránke sa mám prihlásiť do elektronického systému.

Prihlasujete sa na web stránke: http://zaujmove-utvary.mpc-edu.sk/login

Nefunguje mi prihlásenie, aj keď sa prihlasujem na správnu stránku.

Je nutné zadať e-mail a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Taktiež po registrácii bolo potrebné potvrdiť validačný e-mail, ktorý Vám prišiel na Vašu e-mailovú adresu. Bez potvrdenia validačného e-mailu nie je možné prihlásiť sa do elektronického systému.

Taktiež skontrolujte, či ste zadali správny e-mail a správne heslo, či nemáte na počítači zapnutú funkciu CapsLk alebo vypnutú numerickú klávesnicu. Prípadne, či ste k e-mailovej adrese nezadali namiesto hesla do systému Vaše súkromné heslo.

Zabudol som svoje heslo.

O zmenu hesla môžete požiadať tu:

http://zaujmove-utvary.mpc-edu.sk/password/reset

Som riaditeľ, ale nevidím vo svojom konte jedného či viacerých svojich zamestnancov.

Táto situácia nastane iba v prípade, ak zamestnanec sa ešte nezaregistroval, nepotvrdil validačný e-mail, alebo sa zaregistroval pod inú školu. V tomto prípade kontaktujte svojho prideleného administratívneho pracovníka.

Nevidím prvákov v zozname detí.

Zadal už Váš kartár prvákov do systému?

Stále vidím v elektronickom systéme minuloročných deviatakov.

Aj tieto karty sú súčasťou systému a nemôžu byť odstránené, jednoducho ich nepriradzujte do záujmového útvaru.

Záujmový útvar mám aktivovaný a nastala mi zmena v rozvrhu. Na koho sa mám obrátiť, ak potrebujem zmeniť trvalé nastavenia záujmového útvaru?

V mesiaci september bezodkladne kontaktujte svojho prideleného administratívneho pracovníka. Vykoná Vám zmenu v elektronickom systéme.

Aké zmeny záujmových útvarov môžem nahlásiť prostredníctvom elektronického systému?

Prostredníctvom systému je možné nahlásiť krátkodobé zmeny ZÚ:

- zmenu termínu (napr. z pondelka na stredu) – presun ZÚ je možný len v rámci konkrétneho pracovného týždňa

- zmenu času (napr. z 12:00-14:00 na 13:00-15:00)

- zmenu miesta konania (napr. z IV.B na Šarišskú galériu v Prešove)

a

- zrušenie ZÚ pre konkrétny termín

Akú lehotu mám na nahlásenie zmien prostredníctvom elektronického systému?

Od 01.10.2017 budú platiť tieto záväzné lehoty:

- lehota pre krátkodobé zmeny - najneskôr 8 dní pred realizáciou záujmového útvaru

- lehota pre mimoriadne prípady - najneskôr v deň realizácie ZÚ do 10:00 hod.

Aké sú to mimoriadne prípady?

Mimoriadne prípady (prípady, v ktorých je možné akceptovať nedodržanie 8-dňovej lehoty):

- zdravotné dôvody (PN, OČR, Pv, Pd)

- prerušenie vyučovania (chrípkové prázdniny, havarijné situácie školy, riaditeľské voľno)

- ďalšie dôvody v zmysle Zákonníka práce (narodenie dieťaťa zamestnancovi, úmrtie rodinného príslušníka)

- iné závažné dôvody

Ak nemôžem zrealizovať záujmový útvar v danom termíne, môže ma zastúpiť kolega/kolegyňa?

Zastupovanie vedúcich záujmových útvarov nie je možné. Ak nemôžete zrealizovať záujmový útvar v danom termíne, máte tieto možnosti:

- záujmový útvar presuniete na iný termín (presun ZÚ je možný len v rámci konkrétneho pracovného týždňa)

- záujmový útvar zrušíte pre daný termín

Je možná zmena termínov záujmových útvarov počas prázdnin a štátnych sviatkov?

Áno, zmena termínov záujmových útvarov počas prázdnin a štátnych sviatkov je možná, okrem vianočných a jarných prázdnin. Presun je možný len v rámci konkrétneho pracovného týždňa.

Akou formou si budem vypĺňať Záznam o práci v záujmovom útvare?

Záznam o práci v ZÚ budete vypĺňať prostredníctvom elektronického systému. Na konci každého mesiaca záznam vytlačíte, opečiatkovaný a podpísaný pošlete svojmu pridelenému administratívnemu pracovníkovi.

Akú lehotu mám na vyplnenie Záznamu o práci v ZÚ v elektronickom systéme?

Od 1.10.2017 bude platiť táto záväzná lehota:

- lehota na vyplnenie Záznamu o práci v ZÚ – do 24 hodín od konania ZÚ. Ak sa ZÚ koná posledný deň v mesiaci, je potrebné vyplniť záznam v daný deň.

Často kladené otázky k realizácii aktivít v materskej škole:

Ako bude prebiehať realizácia depistáže detí v predškolskom veku v MŠ ako aj depistáže detí v neformálnom vzdelávaní?

Depistáž v MŠ aj v NFV vykonáva odborný zamestnanec ZŠ (špeciálny pedagóg, alebo psychológ dvojičkovej ZŠ). Riaditeľ MŠ kontaktuje riaditeľa dvojičkovej ZŠ a dohodne termín vstupnej depistáže v MŠ aj v NFV aj OZ ZŠ. Ak škola nemá špeciálneho pedagóga, resp. psychológa, depistáž realizuje pracovník CPPPaP, ktorého tiež zabezpečí riaditeľ MŠ. Riaditeľ MŠ zabezpečí (prostredníctvom PA v MŠ) informovaný súhlas zákonných zástupcov, resp. rodičov detí, s vykonaním depistáže v materskej škole a v neformálnom vzdelávaní.

Termíny konania vstupnej, resp. výstupnej depistáže v MŠ aj v NFV budú pravidelne aktualizované na webovej stránke projektu. Záznamové hárky z depistáží, ktoré budú zrealizované v MŠ, ostávajú v dokumentácii MŠ, aby boli k dispozícii NP ŠOV pre potreby evalvácie.

Kto realizuje stimulačný program v MŠ?

Stimulačný program vytvorený v NP PRINED realizujú učiteľky materskej školy v súčinnosti s pedagogickým asistentom materskej školy.

Často kladené otázky k realizácii aktivít neformálneho vzdelávania:

Ako začať realizovať neformálne vzdelávanie v prípravnej fáze?

Aktivity neformálneho vzdelávania začnú v októbri 2017. V mesiaci september je potrebné zabezpečiť výber detí a tútorov a zaslať údaje pre vytvorenie dohôd tútorom a učiteľom NFV.

Kto môže byť tútorom:

V prípade, že tútorom dieťaťa nemôže byť rodič z dôvodu obmedzení hodín, či poberania iných dávok z ÚPSVAR, NP ŠOV povoľuje nahradiť rodiča tútora inou, rodičom splnomocnenou osobou, ktorá bude spĺňať nasledujúce kritéria.

Kto môže byť splnomocnenou osobou?

Je to akákoľvek dospelá osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá nie je evidovaná na Úrade práce a nevzťahujú sa na ňu žiadne obmedzenia na uzatvorenie pracovno-právneho vzťahu - DoVP. Pri výbere splnomocnených osôb odporúčame osloviť OZ v rámci inkluzívnych tímov, hlavne sociálnych pedagógov príslušnej ZŠ, prípadne TSP a komunitných pracovníkov. Odporúčame vyhľadať osoby, ktoré v minulosti pracovali v projektoch ako nekvalifikovaní PA, alebo iné osoby s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi z MRK, napr. v KC. Na splnomocnenú osobu sa nevzťahujú žiadne kvalifikačné predpoklady, podmienkou je pozitívny vzťah k deťom a schopnosť facilitácie. Splnomocnená osoba bude sprevádzať deti na NFV a bude na stretnutí NFV plniť úlohu tútora rodiča

Splnomocnená osoba bude zároveň informovať rodičov o aktivitách na stretnutiach NFV a bude facilitovať v rodinách a aktivizovať rodičov k aktívnemu zapojeniu pri plnení „domácich úloh“. V prípade, že rodičom je matka na MD a nevzťahujú sa na ňu obmedzenia, môže vykonávať pozíciu tútora. Tútorom dieťaťa môže byť aj osoba, ktorá poberá dôchodok, ak sa na ňu nevzťahujú žiadne obmedzenia. Splnomocnená osoba môže sprevádzať aj 2-3 deti v prípade, že sa nenájde adekvátny počet vhodných tútorov, výška odmeny sa však nenavyšuje! Odporúčame preveriť vybrané splnomocnené osoby v spolupráci s UPSVAR.

Rodičia tútori sú na každom stretnutí NFV vítaní ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu a taktiež budú spolupracovať pri domácej príprave. Rodičia sa nezapisujú do prezenčnej listiny. V prípade problémov pri výbere tútorov kontaktujte garanta pre neformálne vzdelávanie.

Aký je minimálny počet detí v jednej skupine neformálneho vzdelávania?

Minimálny počet je 5 deti.

Kto realizuje stimulačný program pre deti v neformálnom vzdelávaní?

Stimulačný program vytvorený v NP ŠOV realizujú učiteľky materskej školy na dohodu v súčinnosti s pedagogickým asistentom materskej školy.

Akú metodickú podporu môžu očakávať v rámci neformálneho vzdelávania zo strany projektu?

V prípade potreby kontaktujte odborného garanta neformálneho vzdelávania. Kontakty nájdete na webovej stránke projektu.

Aké doklady predkladá pedagogický zamestnanec pre neformálne vzdelávanie každý mesiac k vyplateniu mzdy?

Zamestnanec predkladá dochádzku za daný mesiac, aktuálny pracovný výkaz (PV), záznam o práci v NV, kumulatívny výkaz.

S akým zamestnancom projektovej kancelárie komunikujeme ohľadom administrácie NV?

Každá škola má prideleného svojho administratívneho zamestnanca, ktorý spracováva podklady pre mzdy dohodárov NV danej školy. Kontakt podľa rozdelenia agendy nájdete na webovej stránke projektu.

Často kladené otázky k publicite a logám:

Kde je potrebné zverejniť publicitu?

Škola zabezpečí umiestnenie znakov publicity: informačnej tabule (plagátu) (vo formáte min. A3) a loga ESF (rovnako min. vo formáte A3) na dobre viditeľnom mieste, ktoré je prístupné širokej verejnosti (napr. vchodové dvere školy). V prípade tlače znakov publicity škola dohliadne, aby boli znaky publicity vo farebnej verzii vytlačené na farebnej tlačiarni. V opačnom prípade , ak škola nedisponuje farebnou tlačiarňou, škola zabezpečí tlač znakov publicity v ich čiernobielej verzii . Znaky publicity vo farebnej aj čiernobielej verzii sú dostupné na webovej stránke projektu v časti Publicita – Na stiahnutie.

V akom formáte sa publicita zverejňuje?

Všetky znaky publicity (informačný plagát + logo ESF) je potrebné vytlačiť vo formáte A3. V prípade, že si škola nevie zabezpečiť tlač informačného plagátu a loga ESF v požadovanom rozmere, informuje o tom manažéra publicity, ktorý zabezpečí tlač a doručenie povinných znakov publicity v požadovanom rozmere na korešpondenčnú adresu školy. Kontakt na manažéra publicity je zverejnený na webovej stránke projektu.

Ako označovať pridelený didaktický balíček?

V prípade nadobudnutia dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu zo zdrojov projektu, zabezpečí škola ich označenie plagátom, samolepkou, štítkom a pod. Plagáty, samolepky, príp. štítky na označenie majetku a spotrebného materiálu zabezpečí a školám doručí projektová kancelária (po ukončení procesu verejného obstarávania)

Komu zasielať fotografie z realizácie aktivít projektu?

Školy zabezpečia priebežne fotografický materiál z realizácie aktivít v súvislosti s projektom a aspoň jednu fotografiu v elektronickej podobe z každej aktivity zašlú do projektovej kancelárie manažérovi publicity.

Školy pre potreby informovania a publicity v rámci projektu zabezpečia od cieľových skupín „Súhlas na zverejňovanie fotografií“ či už detí alebo ich rodičov, pokiaľ škola takýmto súhlasom nedisponuje. V prípade, že škola disponuje takýmto súhlasom pre svoje vlastné potreby, už nie je potrebné získavať osobitný súhlas pre potreby projektu.

Školy zabezpečia, aby sa na zaslaných fotografiách neboli vyfotografované osoby, ktoré neposkytli súhlas na zverejnenie svojich fotografií.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."