Usmernenie k predkladaniu štvrťročnej správy o činnosti PA a OZ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vypracovalo záväzné usmernenie k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti pedagogického asistenta a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

V zmysle tohto usmernenia sa od júna 2017 mení spôsob predkladania štvrťročných správ o činnosti PA a členov inkluzívneho tímu a to tak, že doposiaľ sa predkladali za každý štvrťrok – „záznamy o práci pedagogického asistenta, resp. odborného zamestnanca“.

S účinnosťou vyššie citovaného usmernenia sa mení od tretieho štvrťroka 2017 spôsob predkladania štvrťročných správ.

V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať vzory týchto štvrťročných správ za každú pracovnú pozíciu (pedagogický asistent v MŠ, pedagogický asistent v ZŠ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg).

Táto správa sa vypracováva pedagogickým asistentom resp. odborným zamestnancom po uplynutí štvrťročného obdobia.

Prvýkrát sa predkladá na SO za tretí kvartál 2017 (júl, august, september) s predloženou podpornou dokumentáciou k refundácii za mesiac september 2017.

Preto Vás touto cestou žiadame o distribuovanie správ Vašim zamestnancom, ktorým sa refunduje mzda prostredníctvom NP ŠOV.

 

Štvrťročné správy sú vypracované ako vzory, skladajú sa z dvoch častí a to:  správa o činnosti a zoznam výstupov.

-          V správe o činnosti sme Vám spolu s metodikmi pripravili vzorové formulácie. (Formulácie ktoré sa týkali Vašich činností v danom štvrťroku ponecháte, ostatné vymažete).

-          Zoznam výstupov tvorí fotodokumentácia resp. správa z návštevy z rodín.

 

Záznamy o práci pedagogického asistenta, resp. odborného zamestnanca zostávajú aj naďalej v platnosti a tvoria prílohu pracovného výkazu.

 

V prípade nejasností kontaktujte prosím:

 

Ing. Sontagová Ivana    ivana.sontagova@mpc-edu.sk ;  0918 416 878-------------------------------------------------


Vážení pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci. V tejto sekcii nájdete informácie k vašej činnosti na školách.

  • Oprávnené činnosti OZ a PA do PV
  • Odporúčania pre prácu OZ
  • Profesijné štandardy

Dokumenty na stiahnutie

November 2018
Klik na stiahnutie súboru: Odporúčania pre školských psychológov_2018
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: MU refundácia mzdy PA_OZ
November 2017
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti_PA ZŠ (4Q2017)
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti_PA MŠ(4Q2017)
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti_PA MŠ(4Q2017)
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Školsky špec
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Školský psychológ(4Q2017)
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Sociálny pedagóg(4Q2017)
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Sociálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Školský psychológ
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti__ Školsky špec_doc
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti_PA MŠ
Klik na stiahnutie súboru: Štvrťročná správa o činnosti_PA ZŠ
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Príl_10_Pedagogický asistent
Klik na stiahnutie súboru: Príl_15_Školský psychológ
Klik na stiahnutie súboru: Príl_17_Špeciálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: Príl_19_Sociálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: Príl_23_Uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Klik na stiahnutie súboru: Príl_30_Uvádzajúci odborný zamestnanec
Klik na stiahnutie súboru: Procesný postup k refundácii ceny práce PA_OZ
Klik na stiahnutie súboru: Formulácie do select listu činnosti OZ
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k obsadzovaniu pracovných pozícií PZ a OZ v MS a ZS
Klik na stiahnutie súboru: Odporúčania pre školských psychológov
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn_ministra_39_2017
Klik na stiahnutie súboru: Príl_15_Školský psychológ
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."