Usmernenia CPPPaP

Úloha CPPPaP v navrhovanom systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov

 

S CPPPaP v lokalite školy bude uzatvorená zmluva o implementácii projektových aktivít. Základným záväzkom vo vzťahu k MPC a rozpočtu projektu bude refundácia pomernej časti ceny práce odborného zamestnanca CPPP a P. Výška úväzku je podmienená počtom MŠ

v pôsobnosti CPPPaP – na jednu MŠ pripadá 20% úväzku (kumulatívne). Ide o odborného zamestnanca/ov, ktorý/í je/sú v pracovno-právnom vzťahu k CPPPaP a MPC len refunduje jeho pomernú časť mzdy. Nemusí ísť o novovytvorené pracovné miesta.

 

V rámci svojich štandardných činností sú CPPPaP zamerané na vyšetrenia a diagnostiku detí a žiakov MŠ a ZŠ. Úlohou CPPPaP v národnom projekte je supervízia práce odborných zamestnancov v oblasti realizácie depistáží a nastavenia stimulačných programov pre deti v MŠ a deti zapojené do neformálneho vzdelávania. Tieto aktivity sú nad rámec ich súčasnej činnosti vyplývajúcej zo zákona a CPPPaP by neboli schopné z dôvodu obmedzených personálnych kapacít tieto požiadavky pokryť.

 

Odborní zamestnanci z CPPPaP sa tak stávajú rovnocennými partnermi v inkluzívnom vzdelávaní detí a žiakov, tiež účastníkov neformálneho vzdelávania, nakoľko úzko spolupracujú s inkluzívnymi tímami ZŠ, pedagogickými zamestnancami v MŠ i v neformálnom vzdelávaní, vrátane pedagogických asistentov, a s rodičmi detí a žiakov.

Cieľom NP v tejto podaktivite je prostredníctvom CPPPaP zabezpečiť intenzívnu a plošnú supervíziu realizácie depistáží a nastavenia stimulačných programov tak v prostredí MŠ ako aj pri neformálnom vzdelávaní. Posilnenie personálnych kapacít odborných zamestnancov v pri odstraňovaní možných príčin zaostávania a stimulačných aktivitách prináša potrebu supervízie ich intervencií zo strany CPPPaP.

 

 

Činnosť OZ CPPPaP

Pre materské školy, neformálne vzdelávanie a základné školy zapojené do projektu, podľa svojej územnej pôsobnosti, budú OZ CPPPaP (supervízori odbornej činnosti) vykonávať činnosti s využitím kompetencií podľa zákona č.317/ 2009 Z.z., par. 33, ods. 13 s akcentom na rozšírené projektové aktivity ,ktoré budú predmetom zmluvy s MPC v štruktúre:

• vykonáva odborný a metodický dohľad (supervíziu) činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských školách v územnej pôsobnosti CPPPaP, ktorého je zamestnancom ; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov,

• poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie pedagogickým a odborným zamestnancom škôl,

• poskytuje poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl v územnej pôsobnosti svojho CPPPaP,

• v súčinnosti s odbornými zamestnancami ZŠ uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotne znevýhodneným žiakom,

• poskytuje súčinnosť pri realizácii adaptačného vzdelávania odborných zamestnancov zapojených ZŠ,

• poskytuje supervíziu pri depistážnych screeningových vyšetreniach detí predškolského veku a následne odporúča k stimulácii identifikované oslabené oblasti dieťaťa,

• poskytuje supervíziu odborným zamestnancom ZŠ pri identifikácii možných príčin zaostávania žiakov a nastavení vhodných akceleračných nástrojov,

• aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami ZŠ pri príprave podkladov potrebných k diagnostike žiaka ZŠ.


vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu

Dokumenty na stiahnutie

Júl 2017
Klik na stiahnutie súboru: Cestovné CPPPaP
Klik na stiahnutie súboru: Tlačivo_Žiadosť_o_refundáciu_cestovného_CPPPaP
Klik na stiahnutie súboru: Procesný postup k refundácii CPPPaP
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."