Záujmové útvary, administrácia

Záujmové útvary, administrácia image
ZŠ Chminianske Jakubovany, záujmové útvary

Jedným z nástrojov inklúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS), v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka, a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú negatívne vplyvy rodinného a širšieho sociálneho prostredia na žiaka. V CVS sa využívajú zaujímavé, aktivizujúce pedagogické metódy, ktoré majú za úlohu motivovať žiaka k zmysluplnej činnosti a rozvíjať jeho záujmovú orientáciu.

 

Charakteristika školy implementujúcej CVS ako nástroj inklúzie

Školu s CVS považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov a rodičov. Jej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania žiakom, každej rodine a ďalším odberateľom v rámci celoživotného vzdelávania na  základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.

Školy s inkluzívnou orientáciou by mali uspokojiť potreby všetkých žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, emocionálne, jazykové alebo iné podmienky. Pedagogický model školy s CVS môže implementovať škola v akýchkoľvek podmienkach. Využije sa model vytvorený počas implementácie projektu MRK1. Základné charakteristiky sa  podľa profilácie školy môžu líšiť. Pedagogický model CVS zároveň podporuje partnerstvá s inými školami, spoluprácu s MVO, bezbariérovosť, pozitívnu sociálnu klímu, aktuálne pedagogické princípy, úlohu školy ako informačného a kultúrneho centra, atď.

 

Pedagogický model CVS je zameraný na rozvoj nasledujúcich oblastí a kompetencií:

- podpora zdravého životného štýlu,

- rozvoj ekologického povedomia,

- multikultúrne kompetencie,

- ľudské práva,

- zmysluplné trávenie voľného času,

- zapojenie sa do rôznych aktivít a súťaží,

- prevencia sociálno-patologických javov a správania,

- komplexný rozvoj osobnosti - kľúčové kompetencie.

 

Výhody CVS:

  1. CVS učí žiaka, ako tráviť voľný čas.
  2. Odbremeňuje rodičov od pomoci pri príprave ich dieťaťa na vyučovanie.
  3. Intenzívne vzdeláva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, učí žiaka učiť sa.
  4. Podporuje rozvoj špecifických schopností, zručností a záujmov žiakov v čase mimo vyučovania, rozvíja ich samostatnosť, zodpovednosť a sebahodnotenie.
  5. Uľahčuje socializáciu žiakov, vedie ich k spolupráci a kooperácii, rozvíja ich osobnostné a sociálne kompetencie.
  6. Podieľa sa na zlepšovaní zdravotných podmienok, hygieny, stravovania a režimu dňa žiakov.
  7. Vytvára podmienky pre zlepšenie prospechu, správania i dochádzky žiakov.
  8. Umožňuje intenzívnu vzdelávaciu prácu so žiakmi zo SZP pochádzajúcimi z MRK.
  9. Posilňuje interakciu rómskych a nerómskych žiakov pri spoločných aktivitách.
  10. Poskytuje zmysluplnú mimovyučovaciu a voľnočasovú starostlivosť.

Pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom je možné stiahnuť nižšie. Dokument bol vytvorený v NP MRKI.

Dokumenty na stiahnutie

November 2019
Klik na stiahnutie súboru: Príklady dobrej praxe
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k dohodám pre ZÚ šk
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: PEDAGOGICKÝ MODEL ŠKOLY S CELODENNÝM VÝCHOVNÝM SYSTÉMOM
August 2017
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie pre ZÚ sk 2017-2018
Máj 2017
Klik na stiahnutie súboru: 5_VZOR_Záznamy o práci v ZÚ
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."