Neformálne vzdelávanie, administrácia

Neformálne vzdelávanie, administrácia image
Neformálne vzdelávanie, MŠ Smižany


        Neformálne vzdelávanie je zamerané na výchovu a vzdelávanie detí z MRK, ktoré nemôžu navštevovať alebo nenavštevujú materskú školu z rôznych dôvodov (napr. nepostačujúce kapacity MŠ, pretrvávajúca nedôvera rodičov voči školskej inštitúcii, nezáujem rodičov o predprimárne vzdelávanie, finančné dôvody a iné). Zúčastňujú sa ho deti z MRK s cieľom nadobudnúť kompetencie potrebné pre úspešný vstup na primárne resp. predprimárne vzdelávanie (hygienické návyky, komunikačné zručnosti, sociálne správanie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky a pod.). 

Neformálne vzdelávanie nenahrádza inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, ale reaguje na nedostatočnú až žiadnu pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie pri realizovaní činností rozvíjajúce osobnosť detí, vhodný výchovný prístup rodičov, motivuje komunitu k adekvátnej výchove a vzdelávaniu od útleho veku. 


Vytváranie skupín

V jednej skupine bude zapojených max. 15 detí vo veku 5 -6  rokov, ktoré nenavštevujú MŠ spolu s ich rodičmi, resp. zákonnými zástupcami ako tútormi. Ak je v lokalite väčší počet detí a je potrebné vytvoriť viac skupín, prosím, kontaktujte projektovú kanceláriu, kde sa Vašou požiadavkou budeme samostatne zaoberať.


Realizácia  neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie sa bude realizovať 2 krát týždenne. Jedno stretnutie  bude trvať 2 hodiny . Na stretnutí bude prítomný aj jeden z rodičov dieťaťa, ktorý bude do vzdelávania aktívne zapojený ako tútor svojho dieťaťa.


Neformálne vzdelávanie bude viesť vybraná učiteľka MŠ s aktívnou pomocou pedagogického asistenta. Vzhľadom na zmennosť učiteliek je výhodou, ak budú viesť aktivitu 2 učiteľky, resp. bude zapojená aj riaditeľka MŠ, ktorá bude mať na tento účel dohodu o pracovnej činnosti. Aktivitu môže realizovať aj iná osoba určená riaditeľkou MŠ, napr. učiteľka na MD resp. nemusí byť zamestnancom MŠ – dôchodca, nezamestnaná – podmienkou je kvalifikácia pre predprimárne vzdelávanie. 


Čas realizácie

Čas realizácie si môžete záväzne  určiť podľa vlastných podmienok. Napr.:


Ak vzdelávanie vedie jedna učiteľka (tento variant neodporúčame z dôvodu zástupnosti):

Pondelok   8,00-10,00                    Streda 8,00-10,00

Druhý týždeň

Pondelok   13,00-15,00                  Streda 13,00-15,00Ak vzdelávanie vedú 2 učiteľky:

Pondelok   8,00-10,00                    Streda 8,00-10,00

Druhý týždeň, druhá učiteľka:

Pondelok   8,00-10,00                    Streda 8,00-10,00


 Z dôvodu efektívnej práce s dieťaťom odporúčame neformálne vzdelávanie v dopoludňajších hodinách.


Každá učiteľka dostane pre prácu s deťmi a rodičmi manuál a stimulačný program, s konkrétnymi aktivitami na každé organizované stretnutie. Jeho súčasťou budú aj pracovné listy a pracovný zošit na prácu rodiča a dieťaťa v domácom prostredí.


Priestorové zabezpečenie

Projektovú kanceláriu je potrebné informovať, v akých priestoroch sa bude neformálne vzdelávanie realizovať (ZŠ, MŠ, komunitné centrum, obecný úrad a iné). Ak potrebujete súčinnosť zo strany projektovej kancelárie, kontaktujte nás.


Hlásenie vzdelávacích aktivít

Realizáciu neformálneho vzdelávania je potrebné hlásiť projektovej kancelárii 10 dní vopred. Každá zmena musí byť projektovej kancelárií nahlásená bezodkladne.


Ďalšia potrebná administrácia

Pre potreby administrácie je potrebné zaslať aj osobné údaje za rodičov v tabuľke  „Údaje k dohodám“. Ak by tútori nemali zriadený účet, mzda im bude poukazovaná poštovou poukážkou a v tabuľke uveďte namiesto čísla účtu „poukážka“. Tieto  údaje je potrebné nahrať aj za deti v neformálnom vzdelávaní.            Stimulačný programu pre neformálne vzdelávanie vytvorený v NP SOV  je možné stiahnuť nižšie.Dokumenty na stiahnutie

Október 2018
Klik na stiahnutie súboru: Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Realizácia neformálneho vzdelávania 2018_2019
Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas rodiča_letná škola
Klik na stiahnutie súboru: Letná škola 2018
Máj 2017
Klik na stiahnutie súboru: 2_Údaje k dohodám
Klik na stiahnutie súboru: 1_VZOR_Hlásenie vzdelávacíh aktivít_NV (1)
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."