Nové video, o projekte Škola otvorená všetkým
Aktualizované:   

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ, 02-10-19 14:10 .

Odborní zamestnanci ZŠ, 02-10-19 14:10 .

Odborní zamestnanci CPPPaP, 09-07-19 14:07 .

Tlačové správy, 19-06-19 09:06 .

  Dôležité oznamy

mpc

Oznámenie o zmene na poste projektovej manažérky

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 01.01.2019 bola na základe nového výberového konania do funkcie projektovej manažérky národného projektu Škola otvorená všetkým generálnou riaditeľku Metodicko-pedagogického centra, Mgr. Andreou Pálkovou, menovaná Ing. Viera Čontofalská.

Vianočné prianie
mpc

Vážení záujemcovia o vzdelávanie,
národný projekt „Škola otvorená všetkým“ Vás srdečne pozýva na kontinuálne vzdelávanie programu „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“. Čakajú Vás len štyri vzdelávacie dni a získate 13 kreditov. Lektormi sú učitelia s praktickými skúsenosťami z inkluzívneho prostredia škôl, ktorí Vás budú vzdelávať na Vašej škole. Uvítame kolektívy materských a základných škôl a aj jednotlivcov. Oprávnení sa vzdelávať sú okrem učiteľov MŠ a ZŠ aj vychovávatelia, asistenti učiteľa, asistenti vychovávateľa, psychológovia, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, terénni špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí logopédi a liečební pedagógovia. Tešíme sa na Vás!

V prípade záujmu o kontinuálne vzdelávanie pošlite zoznam záujemcov (v prílohe) na email:
valeria.tomasova@mpc-edu.sk, Ing. Valéria Tomášová, 0902 891 671

Ďakujeme.

kids

Informácie k začiatku školského roka 2018/2019

Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,

letné prázdniny skončili a my dúfame, že voľné dni naplnili vaše očakávania a že ste si stihli oddýchnuť a načerpať novú energiu. V novom školskom roku nás už tradične čaká veľa práce, my však veríme, že spoločnými silami všetky výzvy zvládneme.

Pre riaditeľov škôl, ktorí od septembra prijímajú nové posily, dávame vám do pozornosti Usmernenie k predkladaniu štvrťročnej správy o činnosti PA a OZ.

Riaditelia materských škôl už majú vo svojej sekcii (Riaditelia MŠ) k dispozícii Usmernenie k realizácii aktivít v rámci projektu NP ŠOV v školskom roku 2018/2019. Nájdete ho v dokumentoch na stiahnutie za mesiac september 2018.

Všetci záujemcovia o vzdelávanie sú srdečne pozvaní na kontinuálne vzdelávanie v rámci programu „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov“. Čakajú Vás len štyri vzdelávacie dni a získate 13 kreditov. Lektormi sú učitelia s praktickými skúsenosťami z inkluzívneho prostredia škôl, ktorí Vás budú vzdelávať priamo na Vašej škole. Vítané sú kolektívy materských a základných škôl i jednotlivci. Okrem učiteľov MŠ a ZŠ sa môžu vzdelávať aj vychovávatelia, asistenti učiteľa, asistenti vychovávateľa, psychológovia, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, terénni špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí logopédi a liečební pedagógovia. V prípade záujmu o vzdelávanie nám pošlite zoznam záujemcov, ktorý nájdete v sekcii Kontinuálne vzdelávanie v rámci dokumentov na stiahnutie za mesiac september 2018. Zoznam záujemcov zašlite odbornej garantke pre vzdelávanie Ing. Valérii Tomášovej na e-mailovú adresu: valeria.tomasova@mpc-edu.sk.

Inštrukcie k osvetovým programom v novom školskom roku nájdete v rámci sekcie Osvetové programy v dokumentoch na stiahnutie za mesiac september 2018

V prípade, že ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu a želáme úspešný štart v novom školskom roku 2018/2019.

 jobs offering img

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v súvislosti s nadchádzajúcim školským rokom 2018/2019 si Vám dovoľujeme zaslať zoznam dokumentov a termíny ich doručenia do projektovej kancelárie NP ŠOV, ktoré súvisia s refundáciou miezd odborných zamestnancov a pedagogických asistentov inkluzívneho tímu:
1) Čestné prehlásenie štatutára/riaditeľa školy o celkovom počte žiakov ZŠ/ veľkosti MŠ (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
2) Štatutárom školy potvrdený menný zoznam a veľkosť úväzku PA / (OZ) (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
3) Zoznam všetkých PA a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
4) ZŠ aktuálny EDUzber za šk. r. 2018/2019 stav k 15.09.2017 do 30.09.2018 v 2 vyhotoveniach v prípade zapojenej ZŠ; Pre potrebu kľúčovania počtu PA a OZ sa z celkového počtu žiakov odpočítava počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR a počet žiakov, o ktorých škola nemá informácie;
5) MŠ aktuálny Výkaz o materskej škole Škol(MŠVVŠ SR) 1-01 stav k 15.09.2018 do 30.09.2018 v 2 vyhotoveniach v prípade zapojenej MŠ

A) Štvrťročný výkaz o práci v školstve 1-04 za príslušný kvartál do 30-teho nasledujúceho mesiaca po skončení kvartálu v 2 vyhotoveniach
B) Mesačná dokumentácia k refundácii miezd PA / OZ do 5-tich pracovných dní od vyplatenia mesačnej mzdy, 1 vyhotovenie

V školách s väčším počtom OZ môže byť max. 1 úväzok školského psychológa.

V prípade preukázateľného nedostatku jednotlivých kategórii OZ v regióne je možné po konzultácii s projektovou kanceláriou zmeniť kategóriu OZ. V prípade, že v ZŠ je už preukázateľne zamestnaný odborný zamestnanec v kategórii školský špeciálny pedagóg, je možné nahradiť túto kategóriu sociálnym pedagógom. V prípade ZŠ, ktoré nemajú pridelenú spádovú MŠ, je na rozhodnutí riaditeľa školy, či si vyberie OZ z kategórie školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg podľa potreby konkrétnej školy.

Pre kontrolu uvádzame kľúčovanie PA a OZ:
PA v MŠ
Jednotriedna MŠ až trojtriedna MŠ 1 úväzok PA
Štvortriedna a viactriedna MŠ – 2 úväzky PA
PA v ZŠ
Škola do 180 žiakov 1 úväzok PA
181-400 – 2 úväzky PA
401-700 – 3 úväzky PA
701-1000 – 4 úväzky PA
nad 1000 žiakov – 5 úväzkov
OZ
Škola do 180 žiakov – 1 úväzok člena inkluzívneho tímu
181-400 žiakov – 1,5 úväzku členov inkluzívneho tímu
401-700 – 2 úväzky členov inkluzívneho tímu
701-1000 – 3 úväzky členov inkluzívneho tímu
nad 1000 žiakov – 4 úväzky členov inkluzívneho tímu

Zároveň Vás žiadame o striktné dodržanie vyššie uvedených termínov.
Všetky informácie sú zverejnené aj na našej web stránke http://npsov.mpc-edu.sk

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a želáme veľa elánu a pracovných úspechov v nastávajúcom školskom roku.
Zoznam zamestnancov NP ŠOV v šk. roku 2018/2019
Zoznam všetkých pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v ZŠ, MŠ, ZŠ s MŠ (doplniť správny názov školy) v školskom roku 2018/2019
Čestné prehlásenie 1
Čestné prehlásenie 2

Prezentácie z pracovných stretnutí v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým img

Prezentácie z pracovných stretnutí v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,nižšie nájdete prezentácie z pracovných stretnutí, ktoré sa konali v dňoch od 11.9.2017 do 21.9.2017 z dôvodu spresnenia implementácie národného projektu „Škola otvorená všetkým“ v novom školskom roku 2017/2018. Podrobné výstupy z pracovných stretnutí......

Administrácia Výkazu o práci v školstve img

Administrácia Výkazu o práci v školstve

Usmernenie pre riaditeľov: Administrácia Výkazu o práci v školstve Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, počas kontroly na mieste žiadosti o platbu súvisiacu s preplácaním OZ a PA identifikoval Sprostredkovateľský orgán nedostatky vo vzťahu k správnemu vyplnen......

 jobs offering img

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom školskom roku 2017/2018

Ďakujeme všetkým riaditeľom, pedagógom ako aj odborným zamestnancom škôl zapojeným do národného projektu „Škola otvorená všetkým“ za spoluprácu, trpezlivosť a osobný vklad pri napĺňaní cieľov projektu v uplynulom školskom roku. Prajeme krásne leto plné zaslúženého oddychu a tešíme sa na úspešný štart opäť v septembri!

 jobs offering img

Oznam o zmene na poste generálnej riaditeľky MPC

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 01.07.2018 bola ministerkou školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do funkcie generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra v Bratislave menovaná Mgr. Andrea Pálková.

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 2 img

Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 2

Zoznam programov kontinuálneho vzdelávania v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK II)“: 1.       Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z......

Inštruktáže k neformálnemu vzdelávaniu img

Inštruktáže k neformálnemu vzdelávaniu

Realizácii neformálneho vzdelávania predchádza dvojdňová intenzívna inštruktáž za prítomnosti pedagogických zamestnancov pre neformálne vzdelávanie a pedagogických asistentov.  Cieľom inštruktáží je teoreticky i prakticky si osvojiť potrebné vedomosti a zručnosti k realizácii nefor......

Inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie img

Inštruktáže pre tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie

Cieľom inštruktáží je rozšírenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti súčinnosti pri identifikácii a odstraňovaní možných príčin zaostávania žiakov v edukačnom procese, vytvorenie platformy pre komunikáciu medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, ako aj zabezpečenie......

Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 1 img

Vzdelávací program vytvorený v rámci NP MRK 1

V rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK I)“ boli pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania (KV) vytvorené učebné zdroje určené predovšetkým účastníkom KV ako podporný študijný materiál. Autori a autorky týcht......

;

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."