Nové video, o projekte Škola otvorená všetkým
Aktualizované:   

Odborní zamestnanci ZŠ, 29-06-18 10:06 .

Vyhodnotenie súťaže: Navrhni obálku obľúbenej knižke, 26-06-18 12:06 .

Riaditelia MŠ, 13-06-18 08:06 .

Tlačové správy, 07-06-18 17:06 .

  Dôležité oznamy

 jobs offering img

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v súvislosti s nadchádzajúcim školským rokom 2018/2019 si Vám dovoľujeme zaslať zoznam dokumentov a termíny ich doručenia do projektovej kancelárie NP ŠOV, ktoré súvisia s refundáciou miezd odborných zamestnancov a pedagogických asistentov inkluzívneho tímu:
1) Čestné prehlásenie štatutára/riaditeľa školy o celkovom počte žiakov ZŠ/ veľkosti MŠ (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
2) Štatutárom školy potvrdený menný zoznam a veľkosť úväzku PA / (OZ) (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
3) Zoznam všetkých PA a odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ (príloha) do 08.09.2018 v 2 vyhotoveniach
4) ZŠ aktuálny EDUzber za šk. r. 2018/2019 stav k 15.09.2017 do 30.09.2018 v 2 vyhotoveniach v prípade zapojenej ZŠ; Pre potrebu kľúčovania počtu PA a OZ sa z celkového počtu žiakov odpočítava počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR a počet žiakov, o ktorých škola nemá informácie;
5) MŠ aktuálny Výkaz o materskej škole Škol(MŠVVŠ SR) 1-01 stav k 15.09.2018 do 30.09.2018 v 2 vyhotoveniach v prípade zapojenej MŠ

A) Štvrťročný výkaz o práci v školstve 1-04 za príslušný kvartál do 30-teho nasledujúceho mesiaca po skončení kvartálu v 2 vyhotoveniach
B) Mesačná dokumentácia k refundácii miezd PA / OZ do 5-tich pracovných dní od vyplatenia mesačnej mzdy, 1 vyhotovenie

V školách s väčším počtom OZ môže byť max. 1 úväzok školského psychológa.

V prípade preukázateľného nedostatku jednotlivých kategórii OZ v regióne je možné po konzultácii s projektovou kanceláriou zmeniť kategóriu OZ. V prípade, že v ZŠ je už preukázateľne zamestnaný odborný zamestnanec v kategórii školský špeciálny pedagóg, je možné nahradiť túto kategóriu sociálnym pedagógom. V prípade ZŠ, ktoré nemajú pridelenú spádovú MŠ, je na rozhodnutí riaditeľa školy, či si vyberie OZ z kategórie školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg podľa potreby konkrétnej školy.

Pre kontrolu uvádzame kľúčovanie PA a OZ:
PA v MŠ
Jednotriedna MŠ až trojtriedna MŠ 1 úväzok PA
Štvortriedna a viactriedna MŠ – 2 úväzky PA
PA v ZŠ
Škola do 180 žiakov 1 úväzok PA
181-400 – 2 úväzky PA
401-700 – 3 úväzky PA
701-1000 – 4 úväzky PA
nad 1000 žiakov – 5 úväzkov
OZ
Škola do 180 žiakov – 1 úväzok člena inkluzívneho tímu
181-400 žiakov – 1,5 úväzku členov inkluzívneho tímu
401-700 – 2 úväzky členov inkluzívneho tímu
701-1000 – 3 úväzky členov inkluzívneho tímu
nad 1000 žiakov – 4 úväzky členov inkluzívneho tímu

Zároveň Vás žiadame o striktné dodržanie vyššie uvedených termínov.
Všetky informácie sú zverejnené aj na našej web stránke http://npsov.mpc-edu.sk

Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a želáme veľa elánu a pracovných úspechov v nastávajúcom školskom roku.
Zoznam zamestnancov NP ŠOV v šk. roku 2018/2019
Zoznam všetkých pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v ZŠ, MŠ, ZŠ s MŠ (doplniť správny názov školy) v školskom roku 2018/2019
Čestné prehlásenie 1
Čestné prehlásenie 2

 jobs offering img

Ďakujeme za spoluprácu v uplynulom školskom roku 2017/2018

Ďakujeme všetkým riaditeľom, pedagógom ako aj odborným zamestnancom škôl zapojeným do národného projektu „Škola otvorená všetkým“ za spoluprácu, trpezlivosť a osobný vklad pri napĺňaní cieľov projektu v uplynulom školskom roku. Prajeme krásne leto plné zaslúženého oddychu a tešíme sa na úspešný štart opäť v septembri!

 jobs offering img

Oznam o zmene na poste generálnej riaditeľky MPC

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 01.07.2018 bola ministerkou školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do funkcie generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra v Bratislave menovaná Mgr. Andrea Pálková.

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Odborní zamestnanci ZŠ img

Odborní zamestnanci ZŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Vyhodnotenie súťaže: Navrhni obálku obľúbenej knižke img

Vyhodnotenie súťaže: Navrhni obálku obľúbenej knižke

Milé naše školy,záver školského roka prináša okrem vysvedčení aj vyhodnotenie poslednej súťaže v tomto školskom roku pod názvom: „Navrhni obálku obľúbenej knižke“. Do súťaže sa zapojilo 32 základných škôl a 8 materských škôl. Celkovo ste zaslali 109 výtvarných prác. Hlavnou myšlien......

Riaditelia MŠ img

Riaditelia MŠ

 Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,v tejto sekcii nájdete všetky potrebné dokumenty pre implementáciu NP ŠOV v prostredí materskej školy. Dokumenty sú dostupné na stiahnutie nižšie....

Tlačové správy img

Tlačové správy

Prehľad tlačových správ z realizácie aktivít národného projektu "Škola otvorená všetkým" nájdete v "Dokumentoch na stiahnutie". ...

Záujmové útvary, administrácia img

Záujmové útvary, administrácia

Jedným z nástrojov inklúzie v prostredí základnej školy je aj celodenný výchovný systém (CVS), v ktorom sa realizuje systematické, komplexné výchovné pôsobenie na žiaka, a zároveň príprava na vyučovanie, prípadne doučovanie, pričom sa v čo najväčšej možnej miere eliminujú neg......

;

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."